Financial Planning en Analyse: terminologie

Bannerswebsite 01 716x311

Van A voor Agent tot W voor What-if Analyse: hieronder kan u een lijst terugvinden van 27 woorden en uitspraken die vaak gebruikt worden wanneer men spreekt over budgettering, planning en financiële forecasting. 👇

Agent

Een agent is een achtergrondproces dat als doel heeft om de gebruikers in te lichten als een bepaalde voorwaarde waar is. Deze functionaliteit wordt in het algemeen gebruikt om meldingen en waarschuwingen automatisch te versturen naar de gebruikers wanneer cruciale voorwaarden, zoals bedragen boven of onder een materialiteitsdrempel, waar zijn.

Een praktisch voorbeeld van deze functionaliteit is bv. om de Sales Controller te waarschuwen indien de sales in een bepaalde regio meer dan 10% afwijkt van het gebudgetteerde bedrag.

Allocaties

Allocatie betreft het proces van het verdelen van een totaal bedrag in verschillende delen. In FP&A processen worden allocaties vaak gebruikt om het bedrag van een dimensie te verdelen gebaseerd op specifieke drivers. Bijvoorbeeld, voor de allocatie van een indirecte jaarlijkse kost kunnen de verschillende seizoenen als driver gebruikt worden.

Budgettering

Het budgetteringsproces laat de organisatie toe om een gedetailleerd KT plan (1 jaar) op te maken m.b.t. hoe de organisatie de middelen en inkomsten zal verdelen. Deze aannames worden vaak gebaseerd op de actuals van de voorgaande financiële periode en de vooropgestelde objectieven in het financieel en strategisch plan.

Bottom-up budgeting

Bij een bottom-up aanpak start het proces bij de individuele departementen, waar de verschillende managers een budget opmaken en deze voor validatie opsturen naar het management. Het budget wordt ofwel aanvaard, gereviseerd of teruggestuurd voor wijzigingen. Bijgevolg wordt dus een master budget aangemaakt op basis van de budgetten van de verschillende departementen.

Top-down budgeting

Een top-down aanpak betekent dat het management team een high-level budget opmaakt voor de hele organisatie. Eens deze budgetten zijn aangemaakt, worden de bedragen verdeeld over de individuele departementen. Deze moeten dan op hun beurt hun eigen budgetten opmaken in lijn met de vooropgestelde cijfers.

Business analytics

Business Analytics is een set aan best practices en processen met als doel om antwoorden te geven op het vlak van Predictive Analytics (wat kan er gebeuren in de toekomst?) en Prescriptive Analytics (wat moeten we doen in welke situatie?).

Predictive Analytics maakt gebruik van technologie om mogelijke toekomstige scenario’s en hun waarschijnlijkheid op te stellen. Gebruik van statistische modellen, machine learning, AI en deap learning algoritmes zijn hierbij cruciaal. Nadien kan het management de financiële plannen aanpassen op basis van deze scenario’s.

Prescriptive analytics maakt gebruik van technologie om de verschillende acties die een organisatie kan nemen en hun uitkomst te testen. Het doel van dergelijke analyse is uiteindelijk om het beslissingsproces te baseren op de best mogelijk actie.

Business drivers

Business drivers zijn factoren die rechtstreeks een invloed hebben op de performance van een organisatie. Bijvoorbeeld, de sales performance kan beïnvloed worden door drivers zoals vraag, prijs, seizoen, concurrentie en marketing investeringen. Het identificeren van key drivers is een belangrijk proces om de gepaste planningsmethodologie te definiëren.

Business Intelligence

Business intelligence (BI) is een technologiegedreven proces voor het analyseren en het presenteren van informatie, zodat executives, managers en andere end users geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. BI betreft een zeer brede waaier aan tools, applicaties en methodologieën die organisaties toelaten om data van interne en externe bronnen te verzamelen en voor te bereiden voor analyse, alsook rapporten, dashboards en datavisualisaties aan te maken die de analytische resultaten beschikbaar maken voor zowel de beslissingsnemers als de operationele personen.

Business Intelligence focust voornamelijk op descriptive analytics, met als grote vraag “wat is er gebeurd?”.

Data lake

Een data lake is een opslagplaats voor een grote hoeveelheid aan ruwe gegevens in oorspronkelijk formaat: gestructureerde, semi-gestructureerde en ongestructureerde data. De structuur en vereisten zijn niet gedefinieerd tot de data effectief nodig is.

In tegenstelling tot een datawarehouse, waar de data gestructureerd en genormaliseerd is om analyse mogelijk te maken, wordt de data bij een data lake ongestructureerd gehouden. De machine maakt dan structuren aan on demand, gebaseerd op de analyse die nodig is.

Datawarehouse

Data Warehousing (DW) is een proces om data van verschillende bronnen te verzamelen en te beheren en hieruit zinvolle inzichten te genereren. Een datawarehouse wordt typisch gebruikt om data van heterogene bronnen met elkaar te verbinden. Een datawarehouse is dan ook de kern van het BI system, dat op zijn beurt dient voor analyse en rapportering.

Dimensions

Dimensies zijn een set van informatie die een zakelijk feit beschrijven. Een transactie kan bijvoorbeeld worden beschreven door exclusieve informatie over het type transactie (bijvoorbeeld: verkoop), regio, klant, product, enz.

Informatie van hetzelfde type wordt gegroepeerd in één dimensie. Een praktisch voorbeeld hiervan is wanneer alle regio’s gegroepeerd worden in een dimensie met de naam “Geografisch Gebied”.

ETL (Extract, Transform and Load)

ETL (extractie, transformeren en laden) is de algemene procedure om gegevens uit één of meerdere bronnen te kopiëren naar een systeem dat de gegevens anders weergeeft dan de bron. Tijdens een ETL-proces worden gegevens uit de gegevensbron geëxtraheerd, getransformeerd om ze op één lijn te brengen met het systeem van bestemming en vervolgens geladen in dit systeem.

Financial Planning

Het financiële planningsproces is een vertaling van het strategisch plan in financiële termen. Het doel van een financieel plan is om weer te geven hoe de strategische doelstellingen worden bereikt in financiële termen.

Een uitgebreid financieel plan zal worden gesplitst in 3 onderdelen: resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht.

Financial Planning and Analysis (FP&A)

Financiële planning en analyse (FP&A) is een fundamentele functie binnen een organisatie, die bedrijven in staat stelt om hun huidige financiële situatie te beoordelen en via een gestructureerde aanpak de toekomstige financiële prestaties te voorspellen.

FP&A wordt gedefinieerd door een gestructureerd kader van metingen, gegevens, processen en analytische rapporten, die de organisatie een cruciaal instrument bieden om de beslissingen op te baseren.

Forecasting

Forecasting is een bedrijfsproces waarbij een organisatie de toekomstige prestaties van de onderneming inschat op basis van de werkelijke prestaties van de voorgaande periodes en de verwachte prestaties van de toekomst. Dit proces wordt meestal gestuurd d.m.v. een specifiek prognosemodel dat past bij het bedrijfsmodel van de organisatie (BUD+ACT, statistiek, machine learning).

Forecasting is een belangrijk instrument voor besluitvorming omdat het organisaties in staat stelt om op tijd te handelen en strategische bedrijfsbeslissingen te nemen, zoals een herziening van het strategisch of financieel plan, van de begroting, …

Goal seeking

Goal seeking is een achterwaartse berekening die het mogelijk maakt om een bepaalde input te berekenen op basis van een gewenste output en een specifieke invoerbeperking (min- en max-waarde). Bij budgettering kan dit bijvoorbeeld gebruikt worden om de optimale prijs per eenheid en het verkoopvolume te berekenen op basis van het gewenste bedrag aan inkomsten.

KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator en betreft een numerieke berekening van een specifieke prestatiemeting. KPI’s zijn essentieel in besluitvormingsprocessen omdat ze de organisatie in staat stellen een breed scala aan financiële indicatoren in leesbare en vergelijkbare metingen weer te geven.

Financiële KPI’s kunnen in verschillende groepen worden ingedeeld:

 • Profitability Ratios
 • Profit Measures
 • Cash Flow Measures
 • Capital Market Ratios
 • Efficiency Ratios
 • Liquidity Ratios
 • Solvency Ratios

Machine learning

Machine learning, ook wel Deep learning of AI genoemd, is een analytische benadering waarbij meerdere inputs worden getoetst aan de outputs en het model als output wordt geretourneerd. Het voordeel van Machine learning ten opzichte van een modelgedreven analyse is dat hoe meer input en output er is, hoe nauwkeuriger het model wordt.

Machine learning is een belangrijke trend aan het worden, aangezien de self-learning capaciteit van AI ervoor zorgt dat de prognoses steeds nauwkeuriger worden naarmate er meer gegevens verzameld worden.

Operational planning

Operationele planning is het proces van het definiëren van een plan om de strategische doelen te bereiken. Een operationeel plan beschrijft de mijlpalen, de voorwaarden voor succes en legt uit hoe een strategisch plan in een bepaalde operationele periode in werking zal worden gesteld.

Point Of View (POV)

Een Point of View is een optelling van de cijfers in een specifieke dataset voor een set van dimensies. Als we bijvoorbeeld in onze dataset de verkopen voor elke afzonderlijke winkel (die zich op verschillende plaatsen bevindt) registreren, kan een Point of View een weergave zijn van de verkopen per regio (samenvoeging van verschillende winkels).

Profitability analysis

Profitability analysis probeert inzicht te verkrijgen wat bertreft de mogelijkheid van een bedrijf om winst te genereren. Wanneer bedrijven rapporteren over verkoop- en winstgevendheidsgegevens, kunnen analisten op basis van deze gegevens de drivers analyseren (zoals klant, land, product, aantal eenheden, prijs, etc.) en zo bepalen welke drivers winst opleveren en welke niet.

Veel voorkomende drivers zijn:

 • business segment
 • product/service type
 • sales channel
 • geographisch gebied
 • klanttype
 • individuele klant
 • fase in het productieproces

Elke driver wordt geanalyseerd om te bepalen welke segmenten het meest en het minst winstgevend zijn. Bijvoorbeeld: de meest winstgevende klanten versus de minst winstgevende klanten. Een grondige analyse van de winstgevendheid kan positieve veranderingen binnen organisaties teweegbrengen, wanneer men snel actie kan nemen op bv. de veranderende behoeften van klanten. Op deze manier wordt de efficiëntie van de product mix gemaximaliseerd en worden de probleemgebieden met afnemende winstmarges geëlimineerd.

Rolling Forecast

Een Rolling forecast is een rapport dat gebruik maakt van historische gegevens om toekomstige getallen te voorspellen over een bepaalde periode. Rolling forecasts worden vaak gebruikt in financiële rapportages, supply chain management, planning en budgettering op elke afdeling. De rolling forecast is een essentieel hulpmiddel bij het maken van goede zakelijke beslissingen.

Rolling forecasts zijn wendbaarder dan statische prognoses, waarbij projectcijfers gebaseerd zijn op één enkel tijdsbestek, bijvoorbeeld januari tot en met december. Bij rolling forecasts daarentegen vorderen de prognoses per maand, waardoor de volgende maand automatisch wordt voorspeld. Dit stelt u in staat om continu te plannen over een vooraf bepaalde tijdshorizon en zorgt ervoor dat u steeds naar de toekomst kijkt op basis van de meest recente gegevens.

Rolling forecasts zijn voornamelijk nuttig in de tumultueuze en digitale bedrijfsomgeving van vandaag, die voortdurend in beweging is. Ze stellen een bedrijf namelijk in staat om snel te reageren en de bedrijfsinspanningen te heroriënteren naarmate de marktomstandigheden wijzigen.

Scenario-based planning

Scenario-based planning betreft een kader voor FP&A-processen om strategische, operationele en financiële plannen te definiëren op basis van meerdere mogelijke scenario’s met een verschillende mate van waarschijnlijkheid.

Scenarioplanning kan worden weergegeven via het volgende schema:

Plan

In de eerste plaats dient een organisatie de belangrijkste beïnvloedingsfactoren te identificeren. Nadien wordt het basisscenario vastgesteld (= het meest waarschijnlijke) en worden allerlei relevante scenario’s opgemaakt op basis van verschillende aannames. Voor elk van deze alternatieve scenario’s worden de financiële gevolgen en maatregelen berekend ten opzichte van het basisscenario. De informatie die voortvloeit uit de verschillende plannen, zal de organisatie vervolgens ondersteunen bij hun budgetterings-, prognose- en managementrapportageprocessen.

Scorecarding

Scorecarding is een analytische methode die, door een mix van kwalitatieve en kwantitatieve informatie, een visuele presentatie van de bedrijfsprestaties weergeeft. Het meest voorkomende type scorecard is de balanced scorecard.

Een balanced scorecard is een strategische performance metric die gebruikt wordt om verschillende interne bedrijfsactiviteiten te identificeren en te verbeteren. Het verzamelen van gegevens is hierbij cruciaal, des te meer omdat managers deze informatie later zullen gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen voor de organisatie.

Sensitivity analysis

Een sensitivity analysis wordt gebruikt om de impact van een kleine wijziging van een enkele variabele (of business driver) op het financiële model te beoordelen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de financiële impact van de olieprijs of de impact van de wisselkoers op de prestaties van de onderneming te beoordelen.

Strategic planning

Strategische planning is het proces om de strategie of richting van een organisatie te bepalen en op basis hiervan beslissingen te nemen over de toewijzing van de middelen. Het strategisch plan schetst de langetermijnvisie van een organisatie.

What-If Analysis

Een what-if analyse is een techniek die wordt gebruikt om te bepalen hoe de voorspelde prestaties worden beïnvloed door een bepaalde actie of gebeurtenis. What-if analyses worden gebruikt om de financiële impact van verschillende acties of reeksen acties te vergelijken en bijgevolg de beslissingen te kunnen ondersteunen door een model.